Law office Burgas - English  Адвокатска кантора Бургас - Български  Адвокатская кантора Бургас - Русский


Начало

Професионален опит

Дейност и услуги

Законодателство

Полезни връзки
За контакти


За Контакти:
Площад "Баба Ганка" 8, ет.1
Бургас 8000, България
Факс:: +359 56 824471
Тел.: +359 56 823009
GSM: +359 888 361207
semova@gbg.bg

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ

Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА е установена в българските правни среди адвокатска кантора, с многопрофилни сфери на дейност и дълъг списък от клиенти - български и чуждестранни.

Водещи принципи при осъществяване на дейността на кантората са: коректност в деловите отношения с клиентите, дискретност и строго пазене на фирмената и личната тайна на клиентите.

  • При необходимост, при осъществяването на дейността си кантората работи в тясно сътрудничество с водещи адвокатски кантори в страната и чужбина.

  • Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти - съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според българското законодателство регистрации в различни институции - данъчни, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт и др.

  • Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр. Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.

  • В сферата на недвижимите имоти кантората предоставя пълен комплекс услуги - предимно на чуждестранни клиенти. Кантората поддържа тесни връзки с няколко реномирани агенции за недвижими имоти и има солиден опит в подготовката и извършвне на всякакви нотариални сделки с недвижими имоти, намиране на подходящ имот в страната съгласно предварително зададени критерии, проучване на правния статус на имота, провеждане на преговори и представителство на клиента по сделката.

  • Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право, бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане, реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.

  • В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

  • Кантората оказва квалифицирана правна помощ и по наказателни дела, процесуално представителство пред органите на МВР, следствието и съда. Кантората има дългогодишен опит в транспортни дела и реализиране на отговорността на застрахователя.


Адвокадски услуги
Адвокатска кантора Бургас - Професионални правни услуги
Юридически опит :: Правни услуги :: Контакти
Legal services Burgas ..::.. Адвокатска кантора Бургас ..::.. Адвокатская кантора Бургас